GEO-INFO Mapa Moduły

Moduł Podstawowy

- jest niezbędnym elementem każdej konfiguracji systemu GEO-INFO Mapa, ponieważ wszystkie inne moduły systemu z nim współpracują.

Moduł podstawowy zawiera pakiet narzędzi, przeznaczonych dla administratora systemu. Służą one do konfiguracji systemu, a w szczególności do zbudowania powiązań z bazami danych, nadania praw użytkownikom, tworzenia i modyfikacji systematyki zasobu, modyfikowania zawartości słowników, rozbudowywania zakresu informacji, gromadzonych o obiektach, a także modyfikacji sposobu prezentacji rysunku mapy.

UWAGA: Zakup modułu podstawowego lub aktualizacja tego modułu ze starszej wersji wymaga nabycia subskrypcji rocznej na użytkowanie stanowiska
GEO-INFO Mapa, która zostanie automatycznie doliczona do każdej kopii tego modułu.


[Tylko dla administracji] Moduł Podstawowy PRO

zawiera wszystkie funkcje modułu podstawowego, a ponadto jest wyposażony w narzędzia pozwalające administratorowi na zdefiniowanie nowych rodzajów obiektów, nieprzewidzianych w standardowej bibliotece systemu. Moduł ten jest przeznaczony dla użytkowników pragnących skorzystać z otwartości systemu GEO-INFO w celu zrealizowania własnych, nietypowych potrzeb, związanych z informacją przestrzenną.UWAGA: Zakup modułu podstawowego PRO lub aktualizacja tego modułu ze starszej wersji wymaga nabycia subskrypcji rocznej na użytkowanie stanowiska GEO-INFO Mapa, która zostanie automatycznie doliczona do każdej kopii tego modułu.


Moduł Analiz i kontroli

umożliwia wykonanie: kontroli i analiz geometrycznych, przynależności do systematyki, powiązań oraz numeracji na obiektach istniejących w bazach systemu. Analizy porządkują zasób, a kontrole wykrywają błędy opracowania numerycznego.


Moduł Ewidencyjny

- zawiera zespół procedur i funkcji dających możliwość tworzenia i przekształcania zasobu związanego tematycznie z treścią mapy ewidencji gruntów i budynków.

Obiekty należące do modułu ewidencyjnego można wprowadzać następującymi metodami:
1) z geodezyjnej dokumentacji podstawowej, takiej jak: szkice polowe z pomiaru metodą domiarów prostokątnych, zarysy pomiarowe, wykazy współrzędnych, dzienniki z pomiaru metodą biegunową, dokumentacja z wcięć liniowych w przód, z pomiaru metodą obrysu obiektu,
2) digitalizacji map analogowych,
3) digitalizacji map rastrowych,
4) wsadową z plików ASCII.

Moduł ewidencyjny daje następujące możliwości edycji obiektów ewidencyjnych:

  • otwieranie, zamykanie i cofanie zmian,
  • budowanie enklaw zewnętrznych i wewnętrznych (np. działka w działce),
  • dzielenie struktur obiektów (np. podział działki),
  • dodawanie i odejmowanie punktów z definicji struktur ewidencyjnych,
  • zmianę położenia opisów obiektów na mapie (z automatyczną rejestracją osobno we wszystkich skalach i dla mapy skręconej),
  • uzupełnianie i edytowanie danych w niestandardowych polach informacyjnych, dodanych przez użytkownika,
  • przyłączanie do obiektów ewidencyjnych dokumentacji multimedialnej (fotografie, teksty, rysunki, animacje),
  • tworzenie historii obiektów.

Moduł Uzbrojenia terenu

- umożliwia wprowadzanie i edytowanie obiektów z zakresu treści uzbrojenia terenu. Jest on niezbędny podczas zakładania i prowadzenia Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT).
Zawiera funkcje przeznaczone do prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z instrukcją G-7 w zakresie obiektów istniejących (kontrole przyłączy) oraz umożliwia wykonanie raportu GESUT (wg. instr. G-7).


Moduł Danych projektowych

- pozwala prowadzić nakładkę projektową R dla treści mapy zasadniczej. W powiązaniu z programem GEO-INFO Zudp

umożliwia także kosztorysowanie i fakturowanie.


Moduł Sytuacyjno-wysokościowy

- umożliwia wprowadzania i edytowania obiektów z zakresu treści mapy zasadniczej, z wyjątkiem obiektów z zakresu treści mapy ewidencyjnej i uzbrojenia terenu.


Moduł Ośrodek

- umożliwia wprowadzanie i edytowanie takich obiektów jak: roboty geodezyjne i szkice polowe, a tym samym umożliwia tworzenie elektronicznej mapy przeglądowej tychże obiektów. Moduł ten daje również możliwość tworzenia wyrysuj z mapy ewidencyjnej.Moduł ośrodek pozwala na współpracę z danymi zawartymi w bazach danych programu GEO-INFO Ośrodek


Moduł Kolejowy

Tworzenie, obsługa, zarządzanie i przetwarzanie obiektów standardu mapy zasadniczej i specjalizowanych obiektów kolejowych.
Moduł przeznaczony dla ośrodków dokumentacji tworzących zasoby numeryczne związane z zarządzaniem obiektami kolejowymi oraz dla producentów baz danych kolejowego zasobu numerycznego.
Za pomocą mechanizmów zawartych w module kolejowym można wprowadzać i edytować wszelkie obiekty kolejowe. Moduł posiada zestaw obiektów (i ich symboli) specjalistycznych dla opracowań z branży kolejowej.


Moduł Paszportyzacji sieci tele

- pozwala wprowadzać i edytować obiekty telekomunikacyjne, obsługujące zagadnienie paszportyzacji sieci telekomunikacyjnej. Moduł zawiera zestaw specjalistycznych obiektów telekomunikacyjnych i ich symboli. Dodatkowy zestaw funkcji umożliwia analizy tras połączeń między obiektami.


Moduł Melioracyjny

Tworzenie, obsługa, zarządzanie i przetwarzanie obiektów standardu mapy zasadniczej i specjalizowanych obiektów melioracyjnych.
Moduł przeznaczony dla ośrodków dokumentacji tworzących i zarządzających zasobami numerycznymi związanymi z obiektami melioracyjnymi oraz dla producentów baz danych obiektów melioracyjnych.
- jest przeznaczony do prowadzenia zasobu numerycznego obiektów z zakresu tematyki Melioracji wodnych. Zawiera on bibliotekę tematyczną obiektów zawierającą komplet wszystkich kodów, symboli graficznych i predefiniowanych atrybutów związanych ze specyfiką zagadnień melioracyjnych.


Moduł Przestrzennego modelu terenu

- na podstawie punktów o znanej wysokości daje możliwość automatycznego utworzenia modelu terenu oraz tworzenia obiektów typu warstwice. Ponadto możliwe jest wykonanie dowolnego przekroju:
- podłużnego,
- poprzecznego,
- wzdłuż innego obiektu liniowego,
- prostego i dowolnie łamanego.Opcje tego modułu pozwalają wyznaczyć pionowe i poziome kolizje z dowolnymi obiektami liniowymi, np. z siecią uzbrojenia terenu, a także wykonać analizę przestrzenną obliczeń mas ziemi przeciętych płaszczyzną.


Moduł Obliczeniowo-projektowy

- zawiera następujące funkcje i procedury przeznaczone do obliczeń i projektowania geometrii obiektów:

  • wyniesienie punktów dla metody biegunowej lub domiarów prostokątnych.

Moduł SWDE

- umożliwia eksport i import danych w formacie SWDE (standard wymiany danych ewidencyjnych).


Moduł Importu w formacie DXF

- umożliwia wykonanie przekształceń i import rysunku w formacie DXF do postaci obiektowej zgodnie ze standardem systemu GEO-INFO


Moduł Wymiany danych w formacie SHAPE

- zawiera procedury eksportu i importu danych w formacie ESRII SHAPE. Wymiana danych odbywa się za pośrednictwem plików Tango i jest realizowana przez zewnętrzny program wykonawczy.


Moduł Obsługi bazy danych EGBiL

- pozwala na współpracę z bazami danych programów ewidencji gruntów i budynków. Umożliwia eksport do EG i EB oraz kontrole działek w EG. Wymaga interfejsu do odpowiedniego programu ewidencji gruntów i budynków.


Moduł Obsługi plików rastrowych

- to moduł wykorzystywany do obsługi rysunków rastrowych w systemie GEO-INFO.


Państwowy Rejestr Granic


Moduł Gleby

Tworzenie, obsługa, zarządzanie i przetwarzanie obiektów standardu mapy zasadniczej i specjalizowanych obiektów gleboznawczych.

Moduł przeznaczony dla ośrodków dokumentacji tworzących i zarządzających zasobami numerycznymi związanymi z gleboznawstwem oraz dla producentów gleboznawczych baz danych.


Moduł Nazewniczy

Tworzenie, obsługa, zarządzanie i przetwarzanie obiektów standardu mapy zasadniczej i specjalizowanych obiektów nazewniczych
- pozwala wprowadzać i edytować obiekty nazewnicze - nazwy obiektów przestrzennych, funkcjonujące obecnie lub w przeszłości, mające charakter zwyczajowy, a więc związane z miejscową kulturą i obyczajami.
Moduł jest przeznaczony dla naukowych ośrodków badawczych, krajoznawczych, historycznych, geograficznych przetwarzających dane związane z nazwami aktualnymi i historycznymi obiektów topograficznych oraz dla producentów takich baz danych, do rejestracji i prowadzenia działalności naukowo-folklorystyczno-historycznej w zakresie nazewnictwa regionalnego (najczęściej przy Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

Moduł TBD

Tworzenie, obsługa, zarządzanie i przetwarzanie obiektów standardu Topograficznej Bazy Danych.

Moduł przeznaczony dla Wojewódzkich Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w których funkcjonują zasoby mapy topograficznej w standardzie TBD oraz dla producentów baz danych zasobu numerycznego TBD.

Logowanie