Narzędzia GEO-INFO V Mapa

Chcemy Państwu zarekomendować trzy bardzo atrakcyjne narzędzia modułu GEO-INFO V Mapa, które są mało znane i z tego powodu nie często stosowane. Działania funkcji są także opisane w Podręczniku Użytkownika SIP GEO-INFO V Mapa.

Procedura "Zmień wierzchołki XY"

Procedura umożliwia automatyczną modyfikację geometrii Obiektu Złożonego poprzez zamianę wierzchołków utworzonych na Punktach XY na obiekty punktowe znajdujące się "w pobliżu" Punktów XY.
Jeśli np. zdefiniowano budynek, którego wierzchołki stanowią Punkty XY (wyłącznie współrzędne), to procedura wyszuka w bazie danych w "okolicy" tych punktów Obiekty Punktowe i automatycznie wstawi je do geometrii analizowanego obiektu w miejsce Punktów XY.
Aby to nastąpiło muszą być spełnione dwa warunki:
1.    Kod Obiektu Punktowego musi znajdować się na liście dopuszczalnych kodów punktów wierzchołkowych dla geometrii analizowanego Obiektu Złożonego.
2.    Obiekt Punktowy musi się znajdować w odległości nie większej (od dotychczasowego Punktu XY) niż zadeklarowana w parametrach konfiguracyjnych bieżącego operatora (np. 0.05 m).
Raport o przebiegu modyfikacji każdego wierzchołka jest zapisywany do pliku.
Procedurę można uruchomić dla dowolnej ilości Obiektów Złożonych jednocześnie.


Wybór obiektów poprzez wskazanie ich na mapie.

Stworzono opcję "filtrKodów" skojarzoną z funkcją "punktBliski" i funkcją "punktWewnątrz" umożliwiając automatyczne filtrowanie znalezionych we wskazanym miejscu obiektów.
-    funkcja "punktBliski" - znajdź w bazie danych najbliższy Obiekt Punktowy wokół wskazanego punktu na mapie;
-    funkcja "punktWewnątrz" - znajdź w bazie danych Obiekt Powierzchniowy, wewnątrz którego znajduje się punkt wskazany na mapie.
Użycie opcji "filtrKodów" otwiera okno dialogowe, w którym można ustalić, które Grupy obiektów mają być brane pod uwagę podczas przeszukiwania bazy danych. Raz ustalony filtr działa dopóki nie zostanie zmieniona jego konfiguracja lub filtr nie zostanie wyłączony.
Stosowanie tej opcji w znakomity sposób ułatwia wybór obiektów o określonych kodach, szczególnie dla dużych baz danych mapy zasadniczej, gdzie w każdym miejscu przestrzeni nagromadzonych jest jednocześnie wiele Obiektów Punktowych i Obiektów Powierzchniowych.


Wybór obiektów w oknie dialogowym procedury "Eksplorator obiektów" z wykorzystaniem funkcji "Z obszaru" umożliwiającej ograniczenie przestrzenne wyboru obiektów z bazy danych.

Opcja "bUfor" funkcji "Z obszaru" umożliwia stworzenie bufora o zadanym promieniu wokół:
-    dowolnych obiektów złożonych (liniowych i powierzchniowych)
-    dowolnego obiektu liniowego i powierzchniowego
-    dowolnie wskazanego na mapie okna
obszaru aktualnego widoku ekranu
-    dowolnej sekcji mapy ustalonej godłem lub wskazanej punktem wewnątrz tej sekcji
-    dowolnego elementu Systematyki uporządkowania zasobu numerycznego
-    dowolnie wskazanych: linii, obszaru, punktu(ów)
-    dowolnej obwiedni utworzonej z elementów graficznych aktualnej mapy
Jeśli jednocześnie wskazano wiele elementów, dla których ma się utworzyć bufor, a wygenerowane bufory pokrywają się wzajemnie, to automatyczna analiza tych buforów łączy je ze sobą w jeden bufor o kształcie uwzględniającym w każdym miejscu zadany przez użytkownika promień bufora.
Bufor może także posiadać dowolną liczbę osobnych enklaw.
Opcja "bUfor" jest szczególnie użyteczna podczas przygotowania raportów i map wzdłuż pasów drogowych o określonej przez użytkownika szerokości.


Systherm Info 2011

 

Logowanie